PRIVACY VERKLARING van Connect2Work vzw 

 

Connect2Work vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). 

In deze Privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Connect2Work vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Connect2Work vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Connect2Work vzw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon : 03 376 03 15
Contactpersoon: Guido Vangoidsenhoven

Van wie houden we persoonsgegevens bij ? 

Connect2Work vzw verwerkt persoonsgegevens van mentoren; mentees; bestuursleden; leden en personeelsleden van de vzw. Deze privacyverklaring richt zich tot al deze groepen met uitzondering van het personeel. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom 

Uw persoonsgegevens worden door Connect2Work vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden): 

 • het verbinden van mentoren met mentees (gerechtvaardigd belang en toestemming mentees ) 

 • het plannen van activiteiten voor mentoren en mentees en het contacteren van en communiceren met mentoren en mentees in dat kader ( uitvoering overeenkomst / gerechtvaardigd belang) 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen ( toestemming betrokkene )
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid ( gerechtvaardigd belang) - hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd)
• Statistische doeleinden ( gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren: 

 • Naam en voornaam

 • Geslacht

 • Postcode + Woonplaats

 • Gsm-nummer

 • E-mailadres

 • Handtekening (als onderdeel van engagementsverklaring)

 • Curriculum Vitae (wordt enkel opgevraagd in kader van de begeleiding bij zoektocht naar een job)

 • Rijksregisternummer van ‘mentees’ wordt niet bijgehouden, maar enkel opgevraagd en doorgegeven aan VDAB wanneer noodzakelijk conform de samenwerking met VDAB. 

 • Het rijksregisternummer van bestuurders wordt enkel opgevraagd en doorgegeven aan de Kruispuntbank cfr het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen. 

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Connect2Work vzw ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: 

 • Beeldmateriaal (foto’s, video/filmopname)

 •  Gegevens uit een interview 

Van de deelnemers aan het mentoringproject (mentees, mentoren) wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan doorgeeft aan Connect2Work vzw 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem); 

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem ...);

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde en zonder motivering in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Samenwerking met VDAB

Connect2Work heeft een vast partnerschap met VDAB. Om haar doelstelling te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat de personeelsleden van Connect2Work beperkte inzage heeft in het VDAB - dossier van de mentee. Via het officiële inzagerechtenformulier van VDAB geeft de mentee hier de toestemming voor. Connect2work zorgt er voor dat deze inzage beperkt blijft tot het noodzakelijke om haar doelstellingen te verwezenlijken. 

Bewaartermijn 

Connect2Work vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het mentoringtraject, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling  dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Connect2Work vzw dit rechtvaardigt. 

Nadien worden de persoonsgegevens geanonimiseerd bijgehouden in het kader van wetenschappelijke opvolging en evaluatie van onze dienstverlening. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Connect2Work vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon. 

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website Connect2Work vzw. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 58 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

Wijziging privacy statement 

Connect2Work vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen.

 

Laatste update: 23 juli 2019

Ga naar boven